Financiering van mijn project

Doelen Doelen

Om startkapitaal te vinden.

Wanneer? Wanneer?

Bij de voorbereiding van de lancering.

Met wie? Met wie?

Jij en, indien nodig, jouw accountant.

Het nodige

Er staan twee belangrijke financieringsbronnen ter beschikking: kapitaal en (vaak bank)leningen. Zij vullen elkaar aan en voorzien in verschillende financiële behoeften.

In de wetenschap dat meer dan één op de vijf faillissementen te wijten is aan onvoldoende startkapitaal, is het veiligstellen van uw financiering dan ook een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. "Cash is king" zoals ze zeggen...

Aan de hand van jouw begroting en het cash flow plan (zie begroting en cash flow sheets elders) zal je de financiële behoeften voor het opstarten en/of ontwikkelen bepalen.

1. Geld om te beginnen

Om het bedrijf te starten is een startkapitaal nodig. Dit is een risicodragende investering op lange termijn. Dit kapitaal moet de eerste uitgaven, investeringen en een voldoende reserve voor de bedrijfsvoering dekken, zoniet kom je bij de minste financiële hindernis reeds in de problemen.

"Ik wil kapitaal ophalen! ‘ Veel starters stellen deze vraag aan diverse stakeholders. Maar waar hebben we het precies over?

Kapitaal wordt in de onderneming geïnvesteerd door de aandeelhouders.

  • Het kapitaal wordt meestal verstrekt in de vorm van geld, maar kan ook in natura zijn (een octrooi, een machine, een cliënteel, het idee, enz.)
  • In ruil daarvoor worden de aandeelhouders mede-eigenaars van de vennootschap. Zij beslissen dus samen over de grote beleidslijnen en benoemen de bestuursorganen die de onderneming zullen leiden (raad van bestuur, directeurs, enz., naargelang van de gekozen vennootschapsvorm).

 

2. Mijn startkapitaal opbouwen

De eerste investeerder ben jij!

Hoe meer uw onderneming gekapitaliseerd is (hoe meer uw "starttank" gevuld is), hoe groter uw kansen op succes. De eerste regel is dus ... spaar zoveel als je kan om zoveel mogelijk kapitaal op te bouwen om jouw bedrijf van de grond te krijgen en te helpen groeien.

Door zelf een groot deel van of al jouw middelen te investeren, toon je bovendien jouw betrokkenheid, motivatie en vertrouwen in de onderneming, wat de geloofwaardigheid bij elke partner (bankier, investeerder, leverancier, klant, enz.) vergroot.

 

Liefdeskapitaal: een mooie eerste helpende hand

Als voor het opstarten van jouw bedrijf extra kapitaal moet worden gezocht, is de meest directe en gemakkelijke manier je te wenden tot de naasten, de beroemde "3 F's: Family, Fools and Friends".

Het voordeel is dat zij  jou kennen, wat een natuurlijk vertrouwen en een sterke steun op lange termijn impliceert. Als het om geld gaat, moet je echter duidelijk en nauwkeurig aangeven wat je van hen vraagt (een risicovolle investering) en wat zij ervan kunnen verwachten (misschien dividenden of een wederverkoop van hun aandeel op een dag).

Bovenvermeld ‘liefdeskapitaal’ kan echter ook zijn nadelen hebben: om tot een interessant totaalbedrag van een investering te komen, zijn de aandeelhouders soms talrijk... wat bestuurlijke problemen kan opleveren, vooral als zij niet aarzelen om hun vaak tegenstrijdige meningen te geven. 

 

Het kapitaal openstellen voor professionele beleggers

Het eigen kapitaal openstellen m.a.w. een investeerder aantrekken, betekent eigendom en macht delen. De concrete modaliteiten hangen af van de vennootschapsvorm, de statuten, de eerdere overeenkomsten tussen de aandeelhouders, de bedragen en de voorziene meerderheden.

Het gaat niet alleen om het vinden van financiële middelen, maar om het opbouwen van een partnerschap met alle eigenschappen die dit met zich meebrengt. Zo nodig moet u de voorwaarden van het partnerschap (belangen van elke partij, verplichtingen, bevoegdheden, enz.) zorgvuldig en nauwkeurig vaststellen.

Een vaak gemaakte fout is te denken dat je de macht en de mogelijkheid om het bedrijf te controleren zal verliezen. Hier komen de begrippen "aandeel in het kapitaal" en "waardering van de onderneming" om de hoek kijken. Er bestaan juridische instrumenten en mechanismen om ervoor te zorgen dat je de controle over de onderneming behoudt, zodat je jouw werk kan doen (de onderneming beheren en ontwikkelen) en de investeerder het zijne kan doen (investeren, zorgvuldig sturen en een meerwaarde verkrijgen).

Het waarderen van de onderneming en dus het bepalen van de prijs die voor de aandelen moet worden betaald, is een complexe en deels subjectieve oefening: wat is de onderneming vandaag waard, en wat zal zij over 3 of 5 jaar waard zijn? Professionals (accountants, bankiers, beleggingsfondsen) zullen jou adviseren over de technieken die gewoonlijk in de sector worden gebruikt. Uiteindelijk zal de waarde het resultaat zijn van een onderhandeling tussen jou en de investeerder op basis van objectieve elementen (financiële middelen van de onderneming, waarde van de uitrusting, ...) en subjectieve elementen (waarde van het idee, commercieel ontwikkelingspotentieel, ...).

Voorbeeld

Twee dertigers hadden een softwarebedrijf opgericht met al hun spaargeld, d.w.z. een kapitaal van 150.000 euro. De zaak was veelbelovend, maar de start werd vertraagd door een gebrek aan middelen om het product af te werken en de verkoop te professionaliseren. Nadat zij hun behoeften op 250.000 euro hadden geraamd, weigerden zij een beroep te doen op een externe investeerder, omdat zij dachten dat zij dan hun meerderheid zouden verliezen. Tot zij op een dag, tijdens een managementopleiding, begrepen dat het aandeel dat aan een investeerder werd gegeven in ruil voor zijn € 250.000, afhing van de WAARDERING van de onderneming die door deze investeerder werd aanvaard. Maar met de reeds gerealiseerde ontwikkeling, de eerste gerealiseerde verkopen en de vooruitzichten was de onderneming al veel meer waard dan het startkapitaal van 150.000 euro! Het bedrijf werd gewaardeerd op 500 000 euro en de investeerder ontving 33% van de aandelen (250 000/(500 000 + 250 000)) in ruil voor zijn inbreng van 250 000 euro, terwijl de oprichters een meerderheid van 67% behielden.

 

Participatieve financiering

Participatieve financiering (crowdfunding, financiering door de "crowd", door het brede publiek) opent bijzonder interessante mogelijkheden voor financiering en voorfinanciering.

Deze oproep tot financiering door particulieren bestaat in verschillende vormen:

  • crowdfunding: kapitaal ophalen via de "crowd" (individuen) in ruil voor aandelen in de onderneming.
  • Voorfinanciering: voorverkoop van uw product/dienst en pas overgaan tot productie/levering als een minimumaantal voorverkopen is bereikt.
  • Crowdlending: fondsen werven via een lening van particulieren.
  • Donatie: mensen doen een schenking om de uitvoering van een bijzonder nuttig project mogelijk te maken.
  • Beloning: in ruil voor een klein bedrag ontvangt de donateur een beloning (een exemplaar van het product voor x maanden, enz.)

Er bestaan verschillende platforms, zoals www.ulule.com, www.mymicroinvest.com, www.lookandfin.com, www.kisskissbankbank.com, ... Zij bieden verschillende, elkaar aanvullende en vaak doeltreffende oplossingen. De kracht van uw project en uw vermogen om breed te communiceren zullen cruciaal zijn voor het succes van uw crowdfunding operatie.

 

Overheidssteun

De overheidssteun ter bevordering van de oprichting van ondernemingen is verveelvoudigd.

Het is daarom de moeite waard om te informeren naar de ondersteunende organisaties in uw regio. Subsidies in diverse vormen (laagrentende leningen, directe steun, garanties, enz.) vormen een aanvullende financieringsbron.

Wees je echter bewust van de termijn waarbinnen het geld daadwerkelijk ter beschikking zal worden gesteld. Het is verstandig deze steun als een aanvulling te beschouwen en de levensvatbaarheid van het bedrijf er niet afhankelijk van te maken. Informeer ook naar de BTW-aspecten bij uw boekhouder.

Mening van een expert

Om het kapitaal bijeen te krijgen dat nodig is om jouw bedrijf te starten, zal je familieleden, partners, business angels of professionele investeerders moeten overtuigen. Communiceer in termen van winstgevendheid, voorzienbare groei, waardering en exit-mogelijkheden. Als je een beroep doet op investeerders, bereid jouw presentatie dan zorgvuldig voor en toets deze met een externe mening.

voor verder