Oprichting van een vennootschap: kosten en procedures

Om jouw activiteit uit te oefenen, alleen of met mede-vennoten wil je een vennootschap oprichten. Maar je zit met heel wat vragen: welke vennootschapsvorm moet je kiezen, hoe richt je die op en vooral, hoeveel gaat dat kosten?

Als je van plan bent om meerdere medewerkers aan te werven of indien jouw financiële verplichtingen aanzienlijk zullen zijn, zal je best een vennootschap oprichten. Jouw onderneming krijgt dan een eigen rechtspersoonlijkheid met een duidelijke scheiding tussen het vermogen van de vennoten en dat van de vennootschap. 

Startkapitaal

De hervorming van het Wetboek van vennootschappen, die in mei 2019 is ingevoerd, schaft het begrip aanvangskapitaal af voor BV’s en CV's (dat voorheen moest worden voorzien om een vennootschap te kunnen oprichten) . De hervorming introduceert echter het begrip "toereikende initiële activa".

Voor naamloze vennootschappen (NV's) blijft het startkapitaal vastgesteld op minimaal 61.500 euro.  Dit bedrag moet volledig worden gestort op de dag dat de vennootschap wordt opgericht.

Het kapitaal van een vennootschap vertegenwoordigt alle bijdragen die de aandeelhouders in de vennootschap storten. De bedragen of effecten waartoe de aandeelhouders zich verbinden om ze aan de vennootschap over te maken, vormen het geplaatste kapitaal, en de bedragen of effecten die de aandeelhouders daadwerkelijk aan de vennootschap overmaken, vormen het gestorte kapitaal. Het bedrag ervan varieert niet naar gelang van de winsten of verliezen van de vennootschap. (bron: notaris.be)

Het startkapitaal wordt gevormd door de inbreng, in geld of in natura, van elke oprichter.

Kosten en procedures voor het oprichten van een vennootschap

Er zijn verschillende stappen om een vennootschap op te richten. Wat voor soort bedrijf je ook wilt oprichten, de stappen zijn vergelijkbaar.

Oprichtingsakte:  

Om een vennootschap van het type NV, BV of CV op te richten, moet je bij een notaris een authentieke akte laten opmaken.

De oprichtingsakte bevat de statuten van de vennootschap en wordt ondertekend door de oprichters en de notaris.

Het kost tussen 750 en 1000 €, afhankelijk van de complexiteit. Dit document is

 • Verplicht voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, d.w.z. naamloze vennootschappen (NV), besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BV) of coöperatieve vennootschappen (CV);
 • Optioneel voor eenvoudige bedrijven. In dit geval is een eenvoudige onderhandse akte voldoende.

De secretariaatskosten bedragen 95 €.

Registratie van de akte: 25€

De akte moet vervolgens worden geregistreerd bij het registratiekantoor van de FOD Financiën.

 • Voor notariële akten zal de notaris dit doen binnen vijftien dagen na ondertekening.
 • Voor een onderhandse akte is de termijn vier maanden.
 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro.

Door de registratie krijgt de akte een vaste datum, en kan het bestaan van de vennootschap niet meer worden betwist.

Indiening van een uittreksel bij de griffie van de rechtbank van koophandel

Een uittreksel uit de oprichtingsakte moet worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel. De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid met ingang van de dag van neerlegging van de uittreksels van de oprichtingsakte. Dit moet gebeuren binnen vijftien dagen na de ondertekening van de definitieve akten. 

De neerlegging bij de griffie gebeurt door de notaris en leidt onmiddellijk tot de toekenning van een ondernemingsnummer aan de vennootschap.

In sommige gevallen kan de notaris de indieningsformaliteiten bij de griffie elektronisch afhandelen, wat de procedure versnelt. Dit wordt "e-filing" genoemd. Eén enkele operatie dekt dan :

 • de registratie van de rechtspersoon bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen ;
 • de neerlegging van de oprichtingsakte in het elektronisch register van de FOD Justitie
 • en stuurt het naar het Belgisch Staatsblad voor publicatie.

Publicatie in het Belgisch Staatsblad: 222,76€ (web) of 275,76€ (papier)

Binnen vijftien dagen na de neerlegging moet het uittreksel uit de oprichtingsakte worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze bekendmaking geschiedt door middel van een formulier dat moet worden ingevuld bij de griffie van de rechtbank van koophandel. De griffie zelf stuurt de vereiste documenten naar het Belgisch Staatsblad.

 • De publicatie van de akte kost € 275,76 (papieren versie) of € 222,76 (elektronische versie).
 • Latere wijzigingen kosten €161,78 per keer. (prijs incl. 21% BTW)

Deze openbaarmaking van de akten van de vennootschap is zeer belangrijk omdat zij de akte tegenstelbaar maakt aan derden.

Registratie bij de KBO: €87

Ten slotte worden de identificatiegegevens van de onderneming ingevoerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), die een ondernemingsnummer toekent. Dit moet worden gevalideerd en, indien nodig, geactiveerd als een BTW-nummer, wat kan worden gedaan bij een erkend ondernemingsloket voor 87 euro.

 • Als het bedrijf meer dan één vestigingseenheid heeft, bedragen de kosten 87 euro per extra eenheid.

Eventuele extra kosten

 • De Belgische wet verplicht de oprichters van een NV, een BVL of een CV een financieel tweejarenplan op te stellen. Indien je de opstelling van dit financieel plan toevertrouwt aan een boekhouder of een registeraccountant, zal je deze extra kosten moeten voorzien.
 • Indien een of meer vennoten inbrengen in natura (onroerend goed, voertuigen, machines, enz.), moet een deskundigenrapport worden opgesteld door een bedrijfsrevisor die is erkend door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De kosten van een dergelijk rapport variëren uiteraard naar gelang van de omvang van het uit te voeren werk. Indien onroerend goed wordt ingebracht, moet de akte worden ingeschreven op het hypotheekkantoor.